Producenci
Regulamin portalu promocyjnego "Made in Kleszczow" FRGK

REGULAMIN

PLATFORMY MADEINKLESZCZOW.PL

Wersja 2.0.1 z dnia 21.03.2016

          

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady funkcjonowania i korzystania z platformy internetowej MADEINKLESZCZOW.PL.

2. Użytym w niniejszym Regulaminie terminom nadaje się następujące znaczenie:

a) Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów – Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów z siedzibą w Kleszczowie przy ul. Sportowej 3, 97-410 Kleszczów, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000114731, posiadającą NIP 7691106287, oraz REGON 590324240;

b) platforma MADEINKLESZCZOW.PL – prowadzona przez Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów pod adresem elektronicznym: www.madeinkleszczow.pl, wielobranżowa platforma ofertowo – reklamowa, utworzona w celu promowania wyłącznie podmiotów/osób posiadających siedzibę, jedno z miejsc prowadzenia działalności gospodarczej lub miejsce zameldowania na terenie Gminy Kleszczów;

c) Użytkownik – oznacza każda osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z platformy MADEINKLESZCZOW.PL;

d) Zamawiający – podmiot/osoba posiadający siedzibę, jedno z miejsc prowadzenia działalności gospodarczej lub miejsce zameldowania na terenie Gminy Kleszczów, zlecający na podstawie pisemnej umowy umieszczenie na platformie MADEINKLESZCZOW.PL swojej oferty reklamowej obejmującej wykaz oferowanych przez Zamawiającego towarów i usług wraz z cennikiem, opisem towarów (parametrami/wymiarami) i usług oraz fotografiami towarów i usług;

e) Usługi reklamowe – udostępnianie na platformie MADEINKLESZCZOW.PL treści zleconej przez Zamawiającego oferty reklamowej;

f) Usługi wyszukiwawcze – usługi pozwalające Użytkownikom na zdalne korzystanie z mechanizmów informatycznych pozwalających wyszukać i wyświetlić zamieszczone na platformie MADEINKLESZCZOW.PL oferty reklamowe Zamawiających;

3. Użytkownikowi przysługuje wyłącznie prawo korzystania z platformy MADEINKLESZCZOW.PL na warunkach określonych w Regulaminie bez prawa do jakiejkolwiek ingerencji, modyfikacji lub zmiany takich treści, zaś Użytkownikowi będącemu jednocześnie Zamawiającym prawo do korzystania z platformy MADEINKLESZCZOW.PL na warunkach określonych w Regulaminie oraz pisemnej Umowie o świadczenie Usług Reklamowych.

§ 2

Warunki techniczne świadczenia usług

W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych w ramach platformy MADEINKLESZCZOW.PL wymagane są przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w ostatniej stabilnej wersji dostępnej na stronie producenta (http://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/download-ie), a także przeglądarka internetowa FireFox Mozilla w ostatniej stabilnej wersji dostępnej na stronie producenta (http://www.mozilla.org/products/firefox/) lub Google Chrome w ostatniej stabilnej wersji dostępnej na stronie producenta (http://www.google.pl/intl/pl/chrome/). 

§ 3

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Umowa o świadczenie Usług Wyszukiwawczych zostaje zawarta w momencie wyświetlenia pierwszego okna platformy MADEINKLESZCZOW.PL (www.madeinkleszczow.pl) poprzez wpisanie przez Użytkownika w przeglądarce adresu www.madeinkleszczow.pl. Rozwiązanie umowy następuje w momencie wyjścia przez Użytkownika ze strony platformy MADEINKLESZCZOW.PL.

2. Umowa o świadczenie Usług Reklamowych zawierana jest wyłącznie na piśmie pomiędzy Zamawiającym a Fundacją Rozwoju Gminy Kleszczów. Warunki rozwiązania Umowy reguluje Umowa o świadczenie Usług Reklamowych.

 § 4

Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów w ramach platformy MADEINKLESZCZOW.PL można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, bądź w formie elektronicznej na adres: promocja@madeinkleszczow.pl  Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, a także opis ewentualnych żądań.

2. Reklamacje winny być zgłaszane w terminie 14 dni od daty zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

3. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów.

4. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów.

5. Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług telekomunikacyjnych, z których korzystać będą Użytkownicy w celu uzyskania dostępu do platformy MADEINKLESZCZOW.PL lub korzystania z usług informatycznych. Reklamacje związane z usługami telekomunikacyjnymi mogą być kierowane wyłącznie do odpowiedniego operatora i rozpatrywane na zasadach przewidzianych przez danego operatora we właściwych regulaminach oraz przepisach prawa.

§ 5

Odpowiedzialność za korzystanie z platformy MADEINKLESZCZOW.PL

1. Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów zastrzega, że korzystanie z platformy MADEINKLESZCZOW.PL odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.

2. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik gwarantuje, że będzie korzystał z platformy MADEINKLESZCZOW.PL, zarówno w zakresie odbioru jak i przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, niniejszym Regulaminem oraz w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

3. Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów nie udziela gwarancji, że korzystanie przez Użytkownika z platformy MADEINKLESZCZOW.PL będzie przebiegało bez zakłóceń, błędów, przerw, czy wad innej natury, jak też, że rezultat poszukiwań będzie odpowiadał oczekiwaniom Użytkownika, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

4. Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem platformy MADEINKLESZCZOW.PL, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.

5. Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów nie ponosi odpowiedzialności za transakcje realizowane w serwisach będących wyłączną własnością Zamawiających. Wszelkie roszczenia związane z realizacją transakcji należy kierować do Zamawiającego będącego właścicielem serwisu w ramach, którego zawarta została transakcja.

6. Zakazane jest dostarczanie do platformy MADEINKLESZCZOW.PL przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym, sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz naruszających prawa osób trzecich.

7. Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej lub administracyjnej, za korzystanie z platformy MADEINKLESZCZOW.PL przez Użytkownika w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu udostępnionego Użytkownikowi oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 6

Prawa własności intelektualnej

1. Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów niniejszym informuje, że platforma MADEINKLESZCZOW.PL zawiera lub wykorzystuje dobra chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki. Przyjęty na platformie MADEINKLESZCZOW.PL wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.

2. Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów niniejszym informuje, że umieszczając w swoich ofertach reklamowych: marki, loga, znaki towarowe Zamawiający oświadcza, iż posiada odpowiednie prawa autorskie do zamieszczanych w ofercie reklamowej elementów graficznych (w tym zamieszczanych logo i znaków towarowych) i ich wykorzystanie nie narusza praw osób trzecich. Zamawiający udziela Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów nieodpłatnej niewyłącznej licencji z prawem do udzielania sublicencji do wykorzystania zamieszczonych w ofercie reklamowej elementów graficznych na czas nieokreślony. Licencja obejmuje prawo do utrwalania, zwielokrotniania techniką fotograficzną, techniką zapisu cyfrowego i innymi znanymi sposobami reprodukcji, wprowadzanie do pamięci komputera, włączenie do zbioru danych Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów oraz powszechne udostępnianie, w tym w sieciach komputerowych i teleinformatycznych i sieci Internet.

W przypadku, gdy powyższe oświadczenie okaże się w całości lub jakiejkolwiek części nieprawdziwe Zamawiający zobowiązuje się zaspokoić roszczenia osób trzecich oraz pokryć szkody i koszty Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów związane z ww. roszczeniami. Zamawiający oświadcza, iż zamieszczane elementy graficzne nie naruszają obowiązujących norm prawnych i zasad współżycia społecznego.

3. Użytkownicy upoważnieni są do nieodpłatnego korzystania z udostępnionych w nim treści wyłącznie w celach własnego, osobistego użytku na następujących polach eksploatacji:

a) zapis treści magnetyczny lub technikę cyfrową,

b) wyświetlenie treści na ekranie monitora.

Wszelkie inne formy wykorzystania udostępnionych treści, bez uprzedniej, pisemnej zgody uprawnionego podmiotu, są zabronione. W szczególności kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie takich treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów lub innego uprawnionego podmiotu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działanie/zaniechanie niezgodne z powyższymi postanowieniami.

4. Użytkownicy, udostępniając materiały/treści w ramach platformy MADEINKLESZCZOW.PL, niniejszym wyrażają zgodę na wykorzystanie takich materiałów/treści, w granicach osobistego użytku, przez pozostałych Użytkowników a Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów przyznają prawo do ich kopiowania, opracowania, i publicznego udostępniania w sieci Internet.

§ 7

Prawa własności intelektualnej

1. Do celów świadczenia usług, Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów przetwarza dane Zamawiających wyłącznie do celów związanych z działalnością platformy MADEINKLESZCZOW.PL.

2. Zamawiający ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo do ich poprawiania.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów ma prawo w każdym czasie dokonywać zmian niniejszego Regulaminu.

2. Aktualna treść regulaminu znajduje się na stronie www.madeinkleszczow.pl.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl